BAREMACIÓN DOS MÉRITOS DOS ASPIRANTES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS SOCIAIS NO CONCELLO DE ARANGA E FIXACIÓN DA DATA , HORA E LUGAR DE CELEBRACIÓN DO PRIMEIRO EXAME DA FASE DE OPOSICIÓN
.