RECTIFICACIÓN DAS VALORACIÓNS DO PRIMEIRO EXAME (TIPO TEST ) DAS PROBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA A SELECCIÓN DUN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS SOCIAIS NO CONCELLO DE ARANGA.-