ANUNCIO.-
Por medio do presente se notifica a todos os interesados, que por Resolución desta Alcaldía se acordou conceder a todos os solicitantes, as axudas de material escolar por importe de 75,00 € por fillo.
O que se fai público a efectos de que sirva de notificación.
Aranga, 18 de novembro de 2020
O Alcalde

 Asdo:Alberto Platas Álvarez

CARTEL SUBVENCIÓN  PACES ARANGA

ACORDO do 14 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia

[sigue lendo]

ANUNCIO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS 2020