-Aprobación definitiva da modificación do PXOM. Normativa e ordenanzas

Mediante a Orde do 10 de febreiro de 2021 a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia prestou aprobación definitiva á modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Aranga (A Coruña) para a clasificación de solo urbanizable industrial con ordenación detalada dun sector do SUND I3.

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/04/05/2021_0000002529.html

 

-MODIFICICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL DE ORDENAMENTO MUNICIPAL DE ARANGA PARA A CUALIFICACIÓN DE SOLO URBANIZABLE ORDENACIÓN DETALLADA DUN SECTOR PERTENCENTE AO SUbleND-13, DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL (XUÑO 2020)

 

PLANEAMENTO XERAL DE ORDENAMENTO MUNICIPAL DE ARANGA

OU-C1. ORDENACION DE SOLO URBANO. A CASTELLANA. ZONIFICACION. 1/2000
OU-C2. ORDENACION DE SOLO URBANO. A CASTELLANA. COTAS E RASANTES. 1/2000
OU-C3. ORDENACION DE SOLO URBANO. A CASTELLANA. REDES E SERVIZOS. 1/2000
OU-M1. ORDENACION DE SOLO URBANO. MONTESALGUEIRO. ZONIFICACION. 1/2000
OU-M2. ORDENACION DE SOLO URBANO. MONTESALGUEIRO. COTAS E RASANTES. 1/2000
OU-M3. ORDENACION DE SOLO URBANO. MONTESALGUEIRO. REDES E SERVIZOS. 1/2000
OU-S. ORDENACION DO SOLO URBANO E URBANIZABLE. SECCIONS VIARIAS TIPO. S/E

  • PLANOS DE ORDENACIÓN DO SOLO URBANIZABLE:

S-I2a. ORDENACION DE SOLO URBANIZABLE. AR-SECTORIAL-I2. ZONIFICACION. 1/1000
S-I2b. ORDENACION DE SOLO URBANIZABLE. AR-SECTORIAL-I2. SUPERFICIES, COTAS E RASANTES. 1/1000
S-I2c. ORDENACION DE SOLO URBANIZABLE. AR-SECTORIAL-I2. REDE DE ABASTECEMENTO. 1/1000
S-I2d. ORDENACION DE SOLO URBANIZABLE. AR-SECTORIAL-I2. REDE DE SANEAMENTO. 1/1000
S-I2e. ORDENACION DE SOLO URBANIZABLE. AR-SECTORIAL-I2. REDE DE PLUVIAIS. 1/1000
S-I2f. ORDENACION DE SOLO URBANIZABLE. AR-SECTORIAL-I2. REDE DE ELECTRICIDADE E ALUMEADO. 1/1000
S-I2g. ORDENACION DE SOLO URBANIZABLE. AR-SECTORIAL-I2. REDE DE TELECOMUNCIACIONS. 1/1000

  • PLANOS DO INFORME DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL:

AO-1. ISA. ALTERNATIVA 1. 1/20000
AO-2. ISA. ALTERNATIVA 2. 1/20000

  • PLANO DE ZONIFICACIÓ ACÚSTICA:

http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/ARANGA/documents/27849ot201.JPG

INDICE
INFORMACION XEOGRAFICA E HISTORICA. ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE ASENTAMENTO TRADICIONAL
INFORMACION XEOGRAFICA E HISTORICA. ESTUDO DO MEDIO RURAL E DO MODELO DE ASENTAMENTO TRADICIONAL. ANEXOS
MEMORIA XUSTIFICATIVA
ESTRATEXIA DE ACTUACION E ESTUDO ECONOMICO FINANCEIRO
AVALIACION AMBIENTAL ESTRATEXICA. DOCUMENTO DE INICIO
AVALIACION AMBIENTAL ESTRATEXICA. DOCUMENTO DE REFERENCIA
AVALIACION AMBIENTAL ESTRATEXICA. INFORME DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL
AVALIACION AMBIENTAL ESTRATEXICA. RESOLUCION DA SECRETARIA XERAL DE CALIDADE E AVALIACION AMBIENTAL
AVALIACION AMBIENTAL ESTRATEXICA. INFORME RESUMO DA XUSTIFICACION DOS CAMBIOS INTRODUCIDOS UNHA VEZ EMITIDA A MEMORIA AMBIENTAL
INFORME DE PARTICIPACION PUBLICA E CONSULTAS

  • CATÁLOGO DE PATRIMONIO:

INDICE
CATALOGO DE ARQUITECTURA
CATALOGO DE ARQUITECTURA. ARQUITECTURA RELIXIOSA
CATALOGO DE ARQUITECTURA. CRUCEIROS
CATALOGO DE ARQUITECTURA. CASAS RECTORAIS-ARQUITECTURA SEÑORIAL-FORTIFICACIONS-PONTES
CATALOGO DE ARQUITECTURA. ARQUITECTURA POPULAR
CATALOGO DE ARQUITECTURA. MUIÑOS
CATALOGO DE ARQUITECTURA. FONTES-HORREOS-POMBAIS
CATALOGO DE ARQUEOLOXIA
CATALOGO DE ARQUEOLOXIA: INVENTARIO 1
CATALOGO DE ARQUEOLOXIA: INVENTARIO 2

  • NORMATIVA URBANÍSTICA:

ORDE DO 16/12/2013 PUBLICADO NO DOG 26/12/2013
NORMATIVA BOP 10/01/2014
NORMATIVA URBANISTICA
NORMATIVA URBANISTICA. ANEXOS

 HISTÓRICO:

S/N. PLANO DE ORDENACION (LA CASTELLANA). 1/2000
S/N. ALINEACIONES Y RASANTES (LA CASTELLANA). 1/2000

  • P. OR. ARANGA

46-32-35. PLANO DE ORDENACION (ARANGA). 1/2000
46-32-35. ALINEACIONES Y RASANTES (ARANGA). 1/2000

MODIFICACIÓSN PUNTUAIS:

NSP NUM 3 RELATIVA A MODIFICACIÓN DE CLASIFICAICÓN DE SOLO RÚSTICO COMO URBANIZABLE

ANEXO: MEMORIA DA PROSPECCION ARQUEOLOXICA.
INFORMACION DO MEDIO FISICO E ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXISTICO.
NORMATIVA.
NORMATIVA: ANEXO 1, CONVENIO URBANISTICO.
NORMATIVA: ANEXO 2, CONTESTACION TECNICA A ALEGACION PRESENTADA.
NORMATIVA BOP 18/07/2007.

Planos:

E-1. ESTRUCTURA DA POBOACION E DAS COMUNICACIONS. 1/50000
IM-1. HIPSOGRAFICO. 1/50000
IM-2. CLINOMETRICO. 1/50000
IM-3. XEOLOXICO. 1/50000
IM-4. HIDROLOXICO. 1/50000
IM-5. AGROLOXICO. 1/50000
IM-6. PATRIMONIO HISTORICO E ARQUEOLOXICO. 1/50000
IM-7. INFRAESTRUCTURAS DE SERVIZOS. 1/50000
IM-8. PLANEAMENTO VIXENTE. 1/50000
IA-1. AREA DE ESTUDO. 1/5000
IA-2. FOTOMONTAXE. 1/5000
IA-3. HIPSOGRAFICO, HIDROLOXICO. 1/5000
IA-4. USOS DO SOLO. 1/5000
IA-5. TIPOLOXIAS E ACTIVIDADES EDIFICATORIAS. 1/5000
IA-6. AFECCION LEGAIS, AMBIENTAIS E ARQUEOLOXICAS. 1/5000
IA-7. AFECCION LEGAIS, AMBIENTAIS E ARQUEOLOXICAS. 1/5000
IA-8A. PLANEAMENTO VIXENTE. 1/10000
IA-8B. PLANEAMENTO VIXENTE. 1/10000
IA-8C. PLANEAMENTO VIXENTE. 1/10000
IA-9. RELACION DE PROPIETARIOS FIRMANTES DO CONVENIO. 1/5000
O-1. ESTRUCTURA XERAL. CLASIFICACION E CUALIFICACION DO SOLO. 1/5000
O-2. ESTRUCTURA XERAL. CLASIFICACION E CUALIFICACION DO SOLO. 1/5000
O-3. ESTRUCTURA XERAL. CLASIFICACION E CUALIFICACION DO SOLO. 1/5000
S-1. DETERMINACIONS GRAFICAS VINCULANTES. 1/2000

 

ANEXO: MEMORIA DA PROSPECCION ARQUEOLOXICA.
INFORMACION DO MEDIO FISICO E ESTUDO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXISTICO.

NORMATIVA
NORMATIVA.
NORMATIVA: ANEXO 1, CONVENIO URBANISTICO.
NORMATIVA: ANEXO 2, CONTESTACION TECNICA A ALEGACION PRESENTADA.
NORMATIVA BOP 18/07/2007.

PLANOS

E-1. ESTRUCTURA DA POBOACION E DAS COMUNICACIONS. 1/50000
IM-1. HIPSOGRAFICO. 1/50000
IM-2. CLINOMETRICO. 1/50000
IM-3. XEOLOXICO. 1/50000
IM-4. HIDROLOXICO. 1/50000
IM-5. AGROLOXICO. 1/50000
IM-6. PATRIMONIO HISTORICO E ARQUEOLOXICO. 1/50000
IM-7. INFRAESTRUCTURAS DE SERVIZOS. 1/50000
IM-8. PLANEAMENTO VIXENTE. 1/50000
IA-1. AREA DE ESTUDO. 1/5000
IA-2. FOTOMONTAXE. 1/5000
IA-3. HIPSOGRAFICO, HIDROLOXICO. 1/5000
IA-4. USOS DO SOLO. 1/5000
IA-5. TIPOLOXIAS E ACTIVIDADES EDIFICATORIAS. 1/5000
IA-6. AFECCION LEGAIS, AMBIENTAIS E ARQUEOLOXICAS. 1/5000
IA-7. AFECCION LEGAIS, AMBIENTAIS E ARQUEOLOXICAS. 1/5000
IA-8A. PLANEAMENTO VIXENTE. 1/10000
IA-8B. PLANEAMENTO VIXENTE. 1/10000
IA-8C. PLANEAMENTO VIXENTE. 1/10000
IA-9. RELACION DE PROPIETARIOS FIRMANTES DO CONVENIO. 1/5000
O-1. ESTRUCTURA XERAL. CLASIFICACION E CUALIFICACION DO SOLO. 1/5000
O-2. ESTRUCTURA XERAL. CLASIFICACION E CUALIFICACION DO SOLO. 1/5000
O-3. ESTRUCTURA XERAL. CLASIFICACION E CUALIFICACION DO SOLO. 1/5000
S-1. DETERMINACIONS GRAFICAS VINCULANTES. 1/2000